Avatar

Please consider registering
guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 4 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed Topic RSS sp_TopicIcon
Sociale angst en hoe spiegelneuronen kunnen helpen
5 maart 2019
11:33
Avatar
DRE
Member
Members

VVM leden
Forum Posts: 345
Member Since:
3 november 2017
sp_UserOfflineSmall Offline

Sociale angst en spiegelneuronen
Sociale angst en hoe spiegelneuronen kunnen helpen

Er is een nieuwe focus op het oude concept van creativiteit, en dit is geïnspireerd door het recente onderzoek op het gebied van interpersoonlijke neurologie. Daniel Siegel, die dit veld heeft gepopulariseerd in zijn boek, Mindsight, vertelt ons dat de sleutel tot creatieve verandering in gedrag wordt gevonden in de magie van de 'spiegelneuronen' die te vinden zijn in het motorgebied van de neocortex. Dit deel van het menselijk brein bevindt zich ook in de hersenen van andere zoogdieren, maar in de mens stelt het ons in staat om zeer complexe gevoelens en intenties te verwerken die we in anderen kunnen voelen door ons vermogen om die ervaring in onze eigen prefrontale cortex te spiegelen . Wat dit betekent is dat we een unieke capaciteit hebben voor empathie en een vermogen om ons gedrag onmiddellijk te veranderen om aan de eisen van moeilijke sociale situaties te voldoen.

We kunnen allemaal denken aan stressvolle omgevingen en mensen, maar het vinden van echt slimme manieren om door de stormachtige zeeën van ons leven te navigeren, hangt af van de mogelijkheid om in het moment flexibel en spontaan te reageren. De creatieve persoon, die graag enthousiast met het leven bezig is, is niet bang voor moeilijkheden, maar geniet liever van het vermogen tot creatieve verandering.

Als kind leerde ik dat mensen mijn gevoelens konden kwetsen en ervoor zorgden dat ik me wilde verbergen, omdat dat gedrag werd gemodelleerd door mijn ouders. Veel verlegen mensen weten hoe het voelt om te geloven dat iedereen naar hun gebreken kijkt en commentaar levert. Als volwassene besloot ik dat dit niet nuttig was en ik was van plan het gedrag te veranderen. Enig probleem: ik had geen flauw idee hoe extraverts er zo graag uitsprongen in een menigte. Dus werd ik erg goed in observatie. Op een gegeven moment moeten mijn spiegelneuronen 'ingetrapt' zijn. Ik begon te oefenen voor een spiegel! Ik probeerde verschillende rollen, door mijn eigen versie van Psychodrama te oefenen. Zonder publiek behalve ik was het een lage stress feedback loop.

Visualisatie, of mentale repetitie, gaf me toen een manier om mijn creatieve neocortex te krijgen om een ​​langdurig onaangepast gedrag, verlegenheid of sociale fobie, te veranderen. Uiteraard moest ik daarna oefenen op echte mensen in de echte wereld. Maar nu wilde ik echt een positieve reactie krijgen, dus ik gebruikte diezelfde spiegelneuronen om de reactie bij anderen te 'lezen'. Ik ontwikkelde een interesse in wat anderen meemaakten en ook in hoe ik op een dieper niveau met hen kon omgaan dan het weer of hun werk. Sterker nog, het werd een fascinerende studie: hoe communiceer je met heel veel verschillende soorten mensen en om uit te zoeken wat het was dat hen echt op hun best aansprak. Op dit punt verdween mijn sociale angst omdat ik op hen was gericht, niet ik.

Social Anxiety and Mirror Neurons
Social Anxiety and How Mirror Neurons Can Help

There is a new focus on the old concept of creativity, and this has been inspired by the recent research in the field of Interpersonal Neuroscience. Daniel Siegel, who has popularized this field in his book, Mindsight, tells us that the key to creative change in behavior is found in the magic of the ‘mirror neurons’ found in the motor region of the neocortex. This part of the human brain is also found in the brains of other mammals, but in the human being it allows us to process highly complex feelings and intentions that we learn to sense in others through our ability to mirror that experience in our own prefrontal cortex. What this means is that we have a unique capacity for empathy and an ability to change our behavior instantly to meet the demands of difficult social situations.

We can all think of stressful environments and people, but finding really clever ways to navigate through the stormy seas of our lives depends on being able respond with flexibility and spontaneity in the moment. The creative person, who enjoys engaging in life enthusiastically, does not fear confronting difficulties but rather enjoys mastering the capacity for creative change.

As a child, I learned that people could hurt my feelings and make me want to hide, as that was a behavior modeled by my parents. Many shy people know what it feels like to believe everyone is watching and commenting on their flaws. As an adult, I decided that this was not useful, and I intended to change the behavior. Only problem: I did not have a clue to how extraverts managed to seem so eager to stand out in a crowd. So, I became very good at observation. At some point my mirror neurons must have ‘kicked in.’ I began to practice in front of a mirror! I tried on different roles, practicing my own version of Psychodrama. With no audience except myself, it was a low stress feedback loop.

Visualization, or mental rehearsal, then gave me a way to get my creative neocortex to change a long-term maladaptive behavior, called shyness, or social anxiety. Obviously, I had to practice on real people in the real world next. But, now I was really into getting a positive response, so I used those same mirror neurons to ‘read’ the response in others. I developed an interest in what others felt and also in how to interact with them at a deeper level than the weather or their job. In fact, it became a fascinating study: how to communicate with lots of very different types of people and to find out what it was that really engaged them at their best. At this point, my social anxiety disappeared because I was focused on them, not me.

 

https://elsalaflamme.wordpress.com/2010/03/17/social-anxiety-and-mirror-neurons/